Find Posts By Topic

Posts categorized under Affordability & Livability Archives - Page 3 of 5 - Human Interests

2021 Geographic Specific – Delridge, Georgetown, South Park – Food Bank Services RFP

The Youth and Family Empowerment (YFE) Division of the Seattle Human Services Department (HSD) is seeking applications from agencies to provide Geographic Specific Food Bank Services to low-income individuals and families in Delridge, Georgetown, and South Park neighborhoods including, but not limited to: 1) Basic food bank operations (required); and 2) Home delivery of culturally relevant foods, meal programs, weekend hunger or backpack programs, nutrition education, and social service navigation assistance (e.g. Community Connectors or similar services that assist individuals and families to attain self-sufficiency) as parts of broader culturally appropriate food bank operations. This Food Bank Services RFP shall fund a total of $113,808 in 2021 ($111,686 in Seattle Sweetened Beverage Tax  (SBT) funding and $2,122 in City of Seattle General Fund) from July 1 – December 31, 2021. A total of $227,616 ($223,372 in SBT funding and $4,244 in General Fund) is available to support year-round work for a contract period of January 1 – December 31, 2022.

Mở Đơn Đăng Ký 2.17 Triệu Đô-La Hỗ Trợ Tiền Mặt Trực Tiếp Cho Người Lao Động Ngành Dịch Vụ Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-19

Seattle (Ngày 11 tháng 01 năm 2021) – Vào Thứ Hai, Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã đưa ra thông báo rằng 2.17 triệu đô-la hỗ trợ tiền mặt trực tiếp hiện sẵn sàng để cung cấp cho người lao động ngành dịch vụ sống và làm việc tại Seattle và bị mất việc hay mất thu nhập do COVID-19. Những người cần hỗ trợ có thể truy cập trang web này để tìm hiểu liệu họ có đủ tiêu chuẩn hay không và đăng ký nhận hỗ trợ. Nguồn quỹ này là một phần trong thông báo vào tháng 12 của Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố về việc cung cấp tới 5 triệu đô-la hỗ trợ tài chính mới cho các doanh nghiệp nhỏ và người lao động ngành dịch vụ bị ảnh hưởng bởi các hạn chế gần đây do COVID-19. Hơn 1 triệu người đã nhận trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang Washington kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chỉ riêng tại Seattle, hơn 600 nhà hàng và quán bar đã buộc phải đóng cửa vĩnh viễn vì đại dịch. “Trên khắp cả nước và tiểu bang Washington, rất nhiều người đã mất việc làm và sinh kế của họ bị gián đoạn nghiêm trọng – hơn 1 triệu người đã nhận trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang Washington kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chỉ riêng tại Seattle, các doanh nghiệp nhỏ được yêu thích nhất của chúng ta đã bị buộc phải đóng cửa vĩnh viễn, bao gồm hơn 600 nhà hàng và quán bar,” Thị Trưởng Durkan cho biết. “Các khoản cứu trợ khẩn cấp này nhằm đưa ra sợi dây cứu sinh cho những người lao động ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thời gian gần đây. Mặc dù các khoản cứu trợ này là khoản viện trợ cần thiết, nhưng cuối cùng, Quốc Hội cần phải thông qua gói cứu trợ người lao động do COVID-19 thực sự đáp ứng được quy mô của nhu cầu trong cộng đồng của chúng ta. Mỗi ngày trôi qua khi chính phủ chưa hành động, số doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa vĩnh viễn ngày một tăng, và ngày càng nhiều người lao động bị mất việc làm”.

Está abierta la inscripción al programa de ayuda económica de $2.17 millones para los trabajadores del sector turístico afectados por la COVID-19

Seattle (11 de enero de 2021) – La alcaldesa Jenny A. Durkan anunció este lunes que ya se encuentra disponible un fondo de $2.17 millones para brindar ayuda con dinero en efectivo a los hospitality workers (trabajadores del sector turístico) que viven y trabajan en Seattle y han perdido sus empleos o parte de sus ingresos debido a la COVID-19. Las personas que necesiten asistencia pueden visitar este sitio web para saber si reúnen los requisitos para solicitar estos recursos. Esta financiación forma parte del anuncio realizado en diciembre por la alcaldesa y el Concejo Municipal para ofrecer una nueva ayuda económica de hasta $5 millones a las pequeñas empresas y los trabajadores del sector turístico afectados por las últimas restricciones debido la COVID-19. Más de un millón de personas han obtenido beneficios por desempleo en el estado de Washington desde que comenzó la pandemia. Solo en Seattle, más de 600 restaurantes y bares han tenido que cerrar de manera permanente debido a la pandemia. “En Washington así como en el resto de los estados, muchos trabajadores perdieron sus empleos y debieron enfrentar severos cambios en sus vidas. De hecho, más de un millón de personas han obtenido beneficios por desempleo en el estado de Washington desde que comenzó la pandemia. Únicamente en Seattle, las pequeñas empresas de mayor preferencia, que incluyen a más de 600 restaurantes y bares, han tenido que cerrar sus puertas de manera permanente”, afirmó la alcaldesa Durkan. “Estas subvenciones de emergencia están pensadas para brindar un sustento a los trabajadores del sector turístico más afectados recientemente. Si bien constituyen una ayuda necesaria, en última instancia, el Congreso debe aprobar un paquete de ayuda para los trabajadores afectados por la COVID-19 que realmente satisfaga las necesidades específicas en nuestras comunidades. Cada día que pasa sin que se tomen medidas, hay más pequeñas empresas que cierran sus puertas definitivamente y hay más trabajadores que pierden sus puestos de trabajo”.

COVID-19 팬데믹으로 인해 타격을 받은 접객업 종사자들을 대상으로 최대 217만 달러의 직접 현금 지원 신청 개시

시애틀(2021년 01월 11일) – 시장 Jenny A. Durkan은 지난 월요일 시애틀에 거주하며 COVID-19로 직장이나 소득원을 상실한 hospitality worker(접객업 종사자들)을 대상으로 최대 217만 달러까지 직접 현금 지원을 제공하겠다고 발표했습니다. 지원이 필요한 근로자들은 이 웹사이트에서 지원금 신청 자격 여부를 확인할 수 있습니다. 이번 지원금은 시장과 시의회가 12월에 발표한 바와 같이 최근 COVID-19에… [ Keep reading ]

面向受 COVID-19 影響的招待業工作者的 $217 萬直接現金援助開放申請

市長 Jenny A. Durkan 宣布,$217 萬的直接現金援助現已啟動,適用對象為在西雅圖生活和工作並由於 COVID-19 而失業或損失收入的 hospitality workers(招待業工作者)。需要援助的人可以造訪此網站,瞭解他們是否符合資格以及申請資源。此資助是市長和市議會 12 月公告的一部分,此公告宣布了為受到最近 COVID-19 限制影響的小型企業和招待業工作者提供高達 $500 萬的新經濟援助。自疫情開始後,在華盛頓州已經有逾 100 萬人領取了失業福利。僅在西雅圖,超過 600 家餐廳和酒吧已因為疫情被迫永久關閉。

Application Opens for $2.17 Million in Direct Cash Assistance for Hospitality Workers Impacted by COVID-19

Today, Mayor Jenny A. Durkan announced that $2.17 million in direct cash assistance is now available for hospitality workers who live and work in Seattle who have lost jobs or income due to COVID-19. People in need of assistance can visit this website to learn if they qualify and apply for resources. This funding is part of the Mayor and City Council’s December announcement to provide up to $5 million in new financial assistance for small businesses and hospitality industry workers impacted by the most recent COVID-19 restrictions. More than 1 million people have collected unemployment benefits in Washington state since the pandemic began. In Seattle alone, more than 600 restaurants and bars have been forced to close their doors for good due to the pandemic. (Click on entry to read more)

What a Year! Thank you.

As 2020 comes to a close, I hope you and your loved ones are healthy and as well as one can be in what has surely been one of the more challenging years we have faced as a department. Back in January, we already knew that “change” would be a theme this year. One of the city’s top priorities for the year was to help stand-up and launch the new King County Regional Homelessness Authority (KCRHA). For HSD, this included transitioning our Homeless Strategy and Investment division staff and contracts to a co-location space with their County peers, followed by CEO on-boarding and development of a staffing plan. While that work has been underway all year, little did we know at the start of 2020 that a global pandemic like nothing seen in at least a century was already underway. Not only did that slow the progress of this work, it lead to most employees shifting to work from home, being reassigned, and changing work plans. Plus significant impacts to our economy and unimaginable changes to how each of us conduct our daily lives. With homelessness response transitioning to the KCRHA, our department planned to spend much of the year redefining how it exists within the human services space. HSD planned to work with staff, service providers, and clients to co-create a roadmap for the future. This work launched in February – during Black History Month – with an understanding that race and social justice should underpin everything that we were going to talk about. The public health crisis forced us to pause that work almost immediately. Little did we know the paradigm shift coming in the summer as the support for Black Lives Matter took on new meaning for our general society and millions more people “awoke” to the understanding that it’s time to rethink how we spend our tax dollars and how our governments respond to the needs of the community. HSD staff and our community partners have been a part of the front-line response to COVID-19, pivoting programs and rising to the many challenges to help those most in need. I am deeply proud of the work we have accomplished together during this crisis. Our mission “to connect people with resources and solutions during times of need so we can all live, learn, work, and take part in strong, healthy communities” took on a much greater sense of urgency in 2020, even as we managed our ongoing work.

The City of Seattle can Help Pay Your Electric and Utility Bills

Traducción Española | dịch tiếng Việt | 中文翻譯 | 한국어 번역 | Tarjumaadda Af-Soomaaliga | የአማርኛ ትርጉም COVID-19 has affected Seattle residents in many ways. Many people, including older adults and families, are facing tough times due to job loss. The City of Seattle can help people who are struggling… [ Keep reading ]

City of Seattle and United Way of King County Partner on Community Food Fund

Seattle Human Services is partnering with United Way of King County to address food insecurity during the COVID-19 pandemic. The Community Food Fund invests $1M to support food access among Black, Indigenous and other people of color, as well as immigrant and refugee communities. 27 local organizations across Seattle received… [ Keep reading ]

‘Prepárate. Hidrátate. / Be Ready. Be Hydrated.’ – Se lanza en Seattle Campaña bilingüe de concientización pública creado por y para la comunidad

El Departamento de Servicios Humanos de Seattle (HSD por sus siglas en inglés) se complace en anunciar una campaña de concientización pública nueva: “Be Ready. Be Hydrated. / Prepárate. Hidrátate.” La campaña promueve opciones saludables para contrarrestar las tácticas de mercadeo dirigidas a los/las jóvenes de color por parte de las bebidas… [ Keep reading ]